Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Stichting VOOR, DOOR, MET

  

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Stichting VDM: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting VOOR, DOOR, MET gevestigd aan de Boschstraat 98 a te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder KvK-nummer 53879163;
   2. opdrachtgever: de wederpartij van Stichting VDM;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting VDM en de opdrachtgever;
   4. deelnemer: diegene die een cursus volgt, alsmede diegene ten behoeve van wie de opdrachtgever met Stichting VDM de overeenkomst is aangegaan;
   5. cursus: de cursus, training, consult, workshop, teamsessie e.d. die door Stichting VDM wordt gegeven.

 

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Stichting VDM aan de opdrachtgever en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Stichting VDM en de opdrachtgever, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
  • 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting VDM voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  • 3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
  • 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtgever en Stichting VDM treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  • 5. Indien Stichting VDM niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Stichting VDM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

 • Aanbiedingen en offertes
  • 1. Alle offertes en prijsopgaven van Stichting VDM zijn vrijblijvend.
  • 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Stichting VDM opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Stichting VDM haar aanbieding of offerte baseert.
  • 3. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offertes of publicaties van Stichting VDM binden Stichting VDM niet.
  • 4. De vermelde prijzen en tarieven zijn excl. btw.

 

 • Totstandkoming van de overeenkomst
  • 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van Stichting VDM heeft aanvaard dan wel op het moment dat de opdrachtgever de offerte en/of de overeenkomst heeft ondertekend.
  • 2. Het is niet mogelijk de overeenkomst te annuleren.

 

 • Uitvoering van de overeenkomst
  • 1. Iedere overeenkomst leidt voor Stichting VDM tot een inspanningsverplichting, waarbij Stichting VDM gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Stichting VDM garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inzet van de deelnemers.
  • 2. Stichting VDM bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Stichting VDM heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. De kosten van ingeschakelde derden zijn in de offerte/prijsopgave meegenomen en worden op een dergelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 • Verplichtingen van de opdrachtgever
  • 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stichting VDM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Stichting VDM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stichting VDM zijn verstrekt, heeft Stichting VDM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  • 2. De opdrachtgever vrijwaart Stichting VDM tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n), die met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stichting VDM samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Stichting VDM.
  • 3. Indien de opdrachtgever aan Stichting VDM informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
  • 4. Indien door Stichting VDM of door Stichting VDM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  • 5. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Stichting VDM onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
  • 6. De opdrachtgever is gehouden Stichting VDM onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • 7. De opdrachtgever dient Stichting VDM alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

 • Cursus
  • 1. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld voor een cursus tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.
  • 2. Stichting VDM is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de cursus onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de cursus te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Stichting VDM op vergoeding van eventuele schade.
  • 3. Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele cursus de aanwijzingen en instructies van Stichting VDM of de door Stichting VDM ingeschakelde derden op te volgen.
  • 4. Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende een bijeenkomst is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan te roken op de locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt.
  • 5. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de cursus.
  • 6. Gedurende de bijeenkomst dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van Stichting VDM toestemming heeft gekregen.
  • 7. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.
  • 8. Indien een of meerdere deelnemers gedurende de looptijd van een cursus niet meer verschijnen op de bijeenkomsten, dan blijft de voor de cursus betaalde vergoeding volledig verschuldigd.

 

 • Wijziging van de overeenkomst
  • 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Stichting VDM zal de opdrachtgever hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.
  • 2. Stichting VDM heeft het recht het programma van de cursus aan te passen indien zij dat nodig acht. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 

 • Facturatie, betaling en incassokosten
  • 1. Facturatie geschiedt vooraf. De opdrachtgever dient de van Stichting VDM ontvangen factuur te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
  • 2. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan heeft Stichting VDM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het volledige openstaande factuurbedrag betaald is. Stichting VDM is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever door de opschorting lijdt.
  • 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
  • 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
  • 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van Stichting VDM en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de Stichting VDM, onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

 • Annuleren of verplaatsen van een cursus door Stichting VDM
  • Stichting VDM behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de cursus te wijzigen, dan wel, in overleg met de opdrachtgever, de cursus door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

 

 • Overmacht
  • Stichting VDM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Stichting VDM de overeenkomst uitvoert; belemmeringen in het vervoer; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; overheidsmaatregelen.
  • Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Stichting VDM.
  • Voor zover Stichting VDM ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting VDM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 • Beëindiging van de overeenkomst
  • Stichting VDM is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de opdrachtgever, indien de opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Stichting VDM verzonden factuur en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.
  • Voorts is Stichting VDM bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Stichting VDM is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
  • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stichting VDM op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 • Vertrouwelijke informatie, geheimhouding en persoonsgegevens
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Stichting VDM draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
  • Gesprekken, sessies en ander contacten die in welke vorm dan ook tussen Stichting VDM en de deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
  • Stichting VDM verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever dan wel de deelnemer die Stichting VDM gedurende een cursus dan wel op enige andere wijze ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd in artikel 13.4 van toepassing is.
  • Het is Stichting VDM toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
   1. indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
   2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
   3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Stichting VDM;
   4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
   5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
   6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Stichting VDM.
  • Indien door Stichting VDM een dossier wordt opgebouwd, dan heeft de deelnemer waarop het dossier betrekking heeft het recht dit dossier in te zien.
  • Vertrouwelijke informatie over een deelnemer wordt niet aan de opdrachtgever, die de deelnemer heeft aangemeld voor een cursus, bekend gemaakt, tenzij de deelnemer daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
  • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Stichting VDM gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Stichting VDM zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stichting VDM niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • Alle deelnemers nemen aan cursussen vrijwillig deel. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de cursussen. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan een specifieke cursus dienen dit te melden aan Stichting VDM.
  • Stichting VDM kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
   2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  • Stichting VDM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stichting VDM is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedragsregels en veiligheidsinstructies die worden gegeven door Stichting VDM dan wel door Stichting VDM ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen, regels of instructies op te volgen, dan zijn de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  • Stichting VDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met het deelnemen aan de cursussen.
  • De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de opdrachtgever en Stichting VDM gezamenlijk doorbrengen als daarna.
  • Stichting VDM is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van een cursus.
  • Stichting VDM kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de opdrachtgever of de deelnemer op het terrein van Stichting VDM of op de locatie waar de cursus wordt gegeven.
  • Stichting VDM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Indien Stichting VDM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stichting VDM beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Stichting VDM gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Stichting VDM beperkt tot het factuurbedrag.
  • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting VDM of haar ondergeschikten.
  • Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Stichting VDM. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
  • Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Stichting VDM gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Stichting VDM daardoor direct of indirect ontstaan.

 

 • Klachten
  • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan Stichting VDM kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stichting VDM in staat is adequaat te reageren.
  • Na het indienen van de klacht dient de klant Stichting VDM de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

 

 • Teruggave ter beschikking gestelde zaken
  • Indien Stichting VDM aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken onverwijld na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
  • Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, dan heeft Stichting VDM het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten
  • De intellectuele eigendomsrechten op alle door Stichting VDM geleverde en/of terbeschikkinggestelde zaken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot lesmateriaal, boeken, tekeningen, oefeningen, foto’s, afbeeldingen e.d., berusten bij Stichting VDM of bij haar licentiegever en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever of de deelnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Stichting VDM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
  • Alle intellectuele eigendomsrechten op cursussen ontwikkeld door Stichting VDM blijven bij Stichting VDM berusten, tenzij anders is overeengekomen.
  • Het is zonder voorafgaande toestemming van Stichting VDM niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een cursus.
  • De opdrachtgever vrijwaart Stichting VDM voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en Stichting VDM is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Stichting VDM zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Stichting VDM is gelegen.